Verhuur lokalen

RETRIBUTIEREGLEMENT

Verhuur van de refters van de gemeentelijke scholen en van de vergaderlokalen van de bibliotheek

GEMEENTERAAD – 18 november 2019

PUBLICATIE – 21 november 2019

Art. 1:

§1. Een retributie wordt gevestigd op volgende lokalen: - Lokalen Jozef Simons (maximum 25 personen) en Jules Persyn (maximum 40 personen) in de hoofdbibliotheek, Gasthuisstraat 17, Ranst - Lokaal Jozef De Voght (maximum 10 personen) in de bibliotheek van Emblem, Dorpstraat 14F01, Emblem - De refter en keuken van de Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst (maximum 240 personen) - De refter en keuken van de Sleutel, Lostraat 51, Broechem (maximum 180 personen) - De refter en keuken van de Driehoek, Schildesteenweg 12, Oelegem (maximum 180 personen) Bij de huur van deze lokalen is ook het gebruik van het sanitair inbegrepen.

§2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en bedraagt: - voor de vergaderlokalen in de bibliotheken: • Voor erkende Ranstse verenigingen: € 10 per dagdeel en per lokaal. • Voor alle andere gebruikers: € 20 per dagdeel en per lokaal. - Voor de refters van de gemeentescholen van Broechem en Oelegem, inclusief het gebruik van de keuken: € 40 per dagdeel. - Voor de refter en keuken van Ranst: € 50 per dagdeel.

§3. De lokalen worden ter beschikking gesteld per dagdeel. Een dagdeel wordt vastgesteld als volgt: - 8 tot 12.30 uur - 12.30 tot 18 uur - 18 tot 24 uur Bij een overschrijding van het afgesproken dagdeel wordt het aangesneden nieuwe dagdeel volledig aangerekend.

§4. De kosten voor verwarming en elektriciteit zijn inbegrepen in de retributie.

Art. 2:

§1. De refters van de gemeentescholen worden enkel ter beschikking gesteld van volgende gebruikers: - Erkende Ranstse verenigingen - Het Rode Kruis voor de inzameling van bloed - De personeelsleden en raadsleden van de gemeente en het OCMW van Ranst ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksjubileum, hun pensionering, hun overlijden of het overlijden van een gezinslid - Verenigingen van binnen en buiten de gemeente met een caritatief doel. - Verenigingen of instellingen uit de gemeente Ranst die vorming geven aan kinderen van 12 jaar of jonger. - Organisaties die dactylocursussen geven voor lagere schoolkinderen. Bovendien kan het college van burgemeester en schepenen in uitzonderlijke omstandigheden en mits degelijke motivering de refters ter beschikking stellen van andere personen, verenigingen of instellingen van de gemeente Ranst.

§2. De lokalen in de bibliotheken mogen enkel gebruikt worden voor vergaderingen of culturele activiteiten.

§3. De refters van de gemeentescholen mogen niet gebruikt worden voor het geven van fuiven.

Art. 3:

Het boeken van een lokaal gebeurt maximaal 1 jaar op voorhand. Voor refters moet de boeking ten laatste drie weken voor de activiteit gebeurd zijn.

Art. 4:

De reservatie gebeurt online via de website www.ranst.be.

Art. 5:

De refters zijn ter beschikking op het ogenblik dat zij niet in gebruik zijn door de gemeentelijke scholen of door het gemeentebestuur van Ranst. Onverminderd de bepalingen van het eerste lid zijn tijdens de schooldagen de refters tot 18 uur uitsluitend ter beschikking van de gemeentelijke scholen. Schooldagen zijn lesdagen en dagen waarop de scholen buitenschoolse activiteiten organiseren.

Art. 6:

Als men de refter van een school huurt, mag ook de speelplaats gebruikt worden, incl. de op de speelplaats aanwezige materialen. Eventuele schade moet spontaan door de gebruiker gemeld en vergoed worden. Alle materialen moeten na gebruik opnieuw op hun plaats gezet worden.

Art. 7:

De reservatie is definitief na het betalen van het lokaal.

Art. 8: 

Een gebruik van een lokaal op een wijze die niet conform is met de aanvraag zal leiden tot onmiddellijke stopzetting van het gebruik van het lokaal. In deze omstandigheden zal de retributie verhoogd worden met een forfaitair bedrag van € 100.

Art. 9:

Indien de gebruiker zich niet aan dit reglement heeft gehouden, kan het college van burgemeester en schepenen de gebruiker uitsluiten van het huren van de lokalen.

Art. 10:

De betaling van de retributie moet voor de aanvang van het gebruik van het lokaal kunnen aangetoond worden.

Art. 11:

Diensten en raden van het gemeentebestuur Ranst en OCMW Ranst zijn vrijgesteld van retributie evenals het Rode Kruis voor het houden van een bloedinzameling en de parochies voor parochiale activiteiten in het kader van de eerste communie.

Art. 12:

Na afspraak met respectievelijk het bibliotheekpersoneel of de schooldirectie kan de gebruiker een sleutel van het lokaal bekomen. Hij moet tekenen voor ontvangst. Na het gebruik van het lokaal worden de lichten gedoofd en wordt het gebouw door de gebruiker afgesloten. De sleutel wordt zo spoedig mogelijk terug bezorgd. Bij verlies van de sleutel worden de kosten voor het vervangen van de sloten waarop de sleutel paste en voor de nieuwe sleutels aangerekend aan de gebruiker.

Art. 13:

Een ruimte die ter beschikking wordt gesteld, verkeert voor de activiteit in goede staat. Indien er toch schade is aan de ruimte dient dit voor de activiteit door de gebruiker gemeld te worden. De gebruiker kan verantwoordelijk gesteld worden voor elke niet vooraf gemelde beschadiging die er na de activiteit aan de ruimte of het materiaal wordt vastgesteld. De eventuele schade moet door de gebruiker vergoed worden. Na elke activiteit moet de ter beschikking gestelde ruimte door de gebruiker worden achtergelaten in de toestand dat deze ontvangen werd. De stoelen en tafels worden door de gebruiker afgekuist en op hun plaats gezet. De gebruikte glazen e.d. moeten afgewassen, afgedroogd en op hun plaats gezet worden. Ook het sanitair wordt netjes achtergelaten. De gebruiker brengt hiertoe zelf het nodige poetsgerief mee.

Art. 14:

Indien na afloop van een activiteit een bijkomende schoonmaakbeurt nodig is, dan zal de gemeente de kosten hiervoor integraal doorrekenen aan de gebruiker.

Art. 15:

§1. Een eventuele annulering van de boeking wordt schriftelijk gemeld door de gebruiker.

§2. Bij annulering langer dan 2 weken voor de gebruiksdatum moet de helft van de voorziene retributie voor het gebruik van de lokalen betaald worden.

§3. Bij annulering in de laatste 2 weken voor de gebruiksdatum is de volledige retributie vereist.

§4. In geval van annulering ten gevolge van overmacht of vermeende overmacht, zal de zaak worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

§5. De in artikel 11 genoemde gebruikers zijn vrijgesteld van het betalen van een annuleringsvergoeding.

Art. 16:

Een ter beschikking gesteld lokaal mag onder geen beding onderverhuurd worden.

Art. 17:

De gebruiker zal steeds vrije doorgang verschaffen aan gemeentepersoneel in werkopdracht.

Art. 18:

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gemeentebestuur zonder schadevergoeding de lokalen opeisen en eventuele reservaties teniet doen. De betaalde retributies worden in dat geval automatisch teruggestort.

Art. 19:

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Art. 20:

Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met de goedkeuring van het retributiereglement voor de verhuur van refters van de gemeentelijke scholen en de lokalen in de bibliotheek wordt ingetrokken vanaf 1 januari 2020 en vervangen door bovenstaand retributiereglement voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Art. 21:

Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.