Openbare bibliotheek Ranst

verhuur vergaderlokalen

Retributiereglement voor de verhuur van de refters van de gemeentelijke scholen
en van de vergaderlokalen van de bibliotheek


Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om verenigingen en inwoners van de gemeente de
mogelijkheid te bieden om te vergaderen en samen te komen om zo de sociale cohesie in de
gemeente te bevorderen.Art. 1
§1. Een retributie wordt gevestigd op volgende lokalen:
- Lokalen Jozef Simons (maximum 25 personen) en Jules Persyn (maximum 40 personen) in de
hoofdbibliotheek, Gasthuisstraat 17, Ranst
- De refter en keuken van de Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst (maximum 240 personen)
- De refter en keuken van de Sleutel, Lostraat 51, Broechem (maximum 180 personen)
- De refter en keuken van de Driehoek, Schildesteenweg 12, Oelegem (maximum 180
personen)
Bij de huur van deze lokalen is ook het gebruik van het sanitair inbegrepen.
§2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en bedraagt:
- voor de vergaderlokalen in de hoofdbibliotheek:
• Voor door een gemeentelijke adviesraad erkende Ranstse verenigingen: € 10 per dagdeel
en per lokaal.
• Voor alle andere gebruikers: € 20 per dagdeel en per lokaal.
- Voor de refters van de gemeentescholen van Broechem en Oelegem, inclusief het gebruik
van de keuken: € 40 per dagdeel.
- Voor de refter en keuken van Ranst: € 50 per dagdeel.
§3. De lokalen worden ter beschikking gesteld per dagdeel. Een dagdeel wordt vastgesteld als volgt:
- 8u tot 12.30u
- 12.30u tot 18u
- 18u tot 24u
Bij een overschrijding van het afgesproken dagdeel wordt het aangesneden nieuwe dagdeel volledig
aangerekend.
Art. 2
§1. De refters van de gemeentescholen worden enkel ter beschikking gesteld van volgende
gebruikers:
- Gemeentelijke adviesraden en door een adviesraad erkende Ranstse verenigingen
- Het Rode Kruis voor de inzameling van bloed
- De personeelsleden en raadsleden van de gemeente en het OCMW van Ranst ter
gelegenheid van hun zilveren huwelijksjubileum, hun pensionering, hun overlijden of het
overlijden van een gezinslid
- Verenigingen van binnen en buiten de gemeente met een caritatief doel.
- Verenigingen of instellingen uit de gemeente Ranst die vorming geven aan kinderen van 12
jaar of jonger.
- Organisaties die dactylocursussen geven voor lagere schoolkinderen.
Bovendien kan het college van burgemeester en schepenen in uitzonderlijke omstandigheden en
mits degelijke motivering de refters ter beschikking stellen van andere personen, verenigingen of
instellingen van de gemeente Ranst.
§2. De lokalen in de bibliotheek mogen enkel gebruikt worden voor vergaderingen of culturele
activiteiten.
§3. De refters van de gemeentescholen mogen niet gebruikt worden voor het geven van fuiven.
Gemeenteraad van maandag 27 juni 2016
Gemeente Ranst – G. Peetersstraat 7 – 2520 Ranst – 03 485 79 69 – gemeente@ranst.be Pagina 3 van 5
Art. 3
Het boeken van een lokaal gebeurt maximaal 1 jaar op voorhand.
Voor refters moet de boeking ten laatste drie weken voor de activiteit gebeurd zijn.
Art. 4
De boekingen gebeuren online via het formulier dat hiervoor op de website www.ranst.be wordt ter
beschikking gesteld.
Art. 5
De refters zijn ter beschikking op het ogenblik dat zij niet in gebruik zijn door de gemeentelijke
scholen of door het gemeentebestuur van Ranst.
Onverminderd de bepalingen van het eerste lid zijn tijdens de schooldagen de refters tot 18 uur
uitsluitend ter beschikking van de gemeentelijke scholen.
Schooldagen zijn lesdagen en dagen waarop de scholen buitenschoolse activiteiten organiseren.
Art. 6
Na het vastleggen van de zaal wordt een factuur opgemaakt en bezorgd aan de aanvrager.
Art. 7
Een gebruik van een lokaal op een wijze die niet conform is met de aanvraag zal leiden tot
onmiddellijke stopzetting van het gebruik van het lokaal. In deze omstandigheden zal de retributie
verhoogd worden met een forfaitair bedrag van € 100.
Art. 8
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om elke aanvraag te
weigeren indien de gebruiker zich in het verleden niet aan dit reglement heeft gehouden.
Art. 9
De kosten voor verwarming en elektriciteit zijn inbegrepen in de retributie en dienen niet bijkomend
betaald te worden door de gebruiker.
Art. 10
De betaling van de factuur gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente
Ranst met vermelding van het OGM-nummer dat op de factuur vermeld is.
De betaling moet voor de vervaldatum van de factuur en voor aanvang van het gebruik van het lokaal
kunnen aangetoond worden.
Art. 11
Diensten en adviesraden van het gemeentebestuur Ranst en OCMW Ranst zijn vrijgesteld van
retributie evenals het Rode Kruis voor het houden van een bloedinzameling en de parochies voor
parochiale activiteiten in het kader van de eerste communie.
Art. 12
In overleg met respectievelijk het bibliotheekpersoneel of de schooldirectie kan de gebruiker een
sleutel van het lokaal bekomen. Hij moet tekenen voor ontvangst. Na het gebruik van het lokaal
worden de lichten gedoofd en wordt het gebouw door de gebruiker afgesloten. De sleutel wordt zo
spoedig mogelijk terug bezorgd. Bij verlies van de sleutel worden de kosten voor het vervangen van
de sloten waarop de sleutel paste en voor de nieuwe sleutels aangerekend aan de gebruiker.
Art. 13
Een ruimte die ter beschikking wordt gesteld, verkeert voor de activiteit in goede staat. Indien er
toch schade is aan de ruimte dient dit voor de activiteit door de gebruiker gemeld te worden. De
Gemeenteraad van maandag 27 juni 2016
Gemeente Ranst – G. Peetersstraat 7 – 2520 Ranst – 03 485 79 69 – gemeente@ranst.be Pagina 4 van 5
gebruiker kan verantwoordelijk gesteld worden voor elke niet vooraf gemelde beschadiging die er na
de activiteit aan de ruimte of het materiaal wordt vastgesteld. De eventuele schade moet door de
gebruiker vergoed worden.
Na elke activiteit moet de ter beschikking gestelde ruimte door de gebruiker worden achtergelaten in
de toestand dat deze ontvangen werd. De stoelen en tafels worden door de gebruiker afgekuist en
op hun plaats gezet. De gebruikte glazen e.d. moeten afgewassen, afgedroogd en op hun plaats gezet
zijn. Ook het sanitair wordt netjes achtergelaten. De gebruiker brengt hiertoe zelf het nodige
poetsgerief mee.
Art. 14
Indien na afloop van een activiteit een bijkomende schoonmaakbeurt nodig is, dan zal de gemeente
de kosten hiervoor integraal doorrekenen aan de gebruiker.
Art. 15
§1. Eenmaal het formulier werd ingediend is de boeking definitief voor de gebruiker. Een eventuele
annulering van de boeking wordt schriftelijk gemeld door de gebruiker.
§2. Bij annulering langer dan 2 weken voor de gebruiksdatum moet de helft van de voorziene
retributie voor het gebruik van de lokalen betaald worden.
§3. Bij annulering in de laatste 2 weken voor de gebruiksdatum is de volledige retributie vereist.
§4. In geval van annulering ten gevolge van overmacht of vermeende overmacht, zal de zaak worden
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.
§5. De in artikel 11 genoemde gebruikers zijn vrijgesteld van het betalen van een
annuleringsvergoeding.
Art. 16
Een ter beschikking gesteld lokaal mag onder geen beding onderverhuurd worden.
Art. 17
In uitzonderlijke omstandigheden kan het gemeentebestuur zonder schadevergoeding de lokalen
opeisen en eventuele reservaties teniet doen. De betaalde retributies worden in dat geval
automatisch teruggestort.
Art. 18
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 19
Het retributiereglement voor gemeentelijke vergaderlokalen van 18 november 2013 en het
retributiereglement op het gebruik van de refters en klaslokalen van de gemeentescholen van 16
december 2013 worden vanaf 1 juli 2016 ingetrokken.
Art. 20
Dit reglement gaat in op 1 juli 2016 en geldt tot 31 december 2019.

Goedgekeurd op gemeenteraad van maandag 27 juni 2016