Openbare bibliotheek Ranst

Reglement

Art. 1: Doelstelling POB

De plaatselijke openbare bibliotheek van Ranst is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, dvd’s en andere mediadragers, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften, aan de ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art. 2: Openingsdagen en –uren:

§1. De hoofdbibliotheek, gesitueerd in de deelgemeente Ranst is open op volgende dagen en tijdstippen:

Maandag:                           14 tot 20 uur

Dinsdag:                              14 tot 20 uur

Woensdag:                        14 tot 18 uur

Donderdag:                       10 tot 12 uur en 14 tot 20 uur

Zaterdag                             10 tot 12 uur

§2. De uitleenpost Oelegem is open op volgende dagen en tijdstippen:

Maandag:                           18 tot 20 uur

Woensdag:                        12 tot 15 uur

Donderdag                        18 tot 20 uur

Zaterdag:                            10 tot 12 uur

§3. De uitleenpost Emblem is open op volgende dagen en tijdstippen:

Dinsdag:                              18 tot 20 uur

Woensdag:                        14 tot 16 uur

Zaterdag:                            10 tot 12 uur

§4. In bijzondere omstandigheden is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om bijkomende openingsuren of sluitingen te voorzien.

Art. 3: Inschrijvingsprocedure

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. De elektronische identiteitskaart of lenerskaart moet voorgelegd worden bij het uitlenen van materiaal. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis een lenerskaart. Bij verlies van de lenerskaart wordt voor kinderen onder 12 jaar een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 5€.

Art. 4: Uitleenkost en -termijn

§1. De uitleen van werken is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt 28 dagen voor gedrukte materialen. Het aantal boeken dat uitgeleend mag worden is niet beperkt. Maximaal mag men 10 strips ontlenen.                             

§2. AVM-materialen (dvd’s) kan men 28 dagen (4 weken) ontlenen. Maximaal mag met 4 dvd’s ontlenen.

§3. Een verlenging, persoonlijk of via de gemeentelijke website, van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners zijn gevraagd. De uitgeleende werken kunnen maximaal 2 maal worden verlengd. Telefonisch of per e-mail verlengen is niet mogelijk.

Art. 5: Retributies bij laattijdige terugbrenging van ontleende materialen:

§1. Volgende retributies worden ingesteld:

0,50 euro retributie per week per uitgeleend materiaal. 

§2. De eerste twee aanmaningsbrieven worden per mail verstuurd. Een derde per post. Na 6 maanden wordt het boek als verloren beschouwd en artikel 9 toegepast.

Art. 6: Adresveranderingen

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.

Art. 7: Uitleningen

De uitleningen zijn persoonlijk , het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Art. 8: Verantwoordelijkheid lener

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Art. 9: Verlies of beschadiging van de ontleende werken

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging zal de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding bepalen.

Art. 10: Informatie

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Art. 11: Reservaties

Werken die zijn uitgeleend kunnen worden  gereserveerd. De kost van een reservering bedraagt 0,50 euro. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het kader van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De kost van het interbibliothecair leenverkeer (I.B.L.) voor de aanvrager bedraagt 8,00 euro per ingewilligde aanvraag.

Art. 12: Raadpleging en internetgebruik

In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken en de meest recente edities van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. Internet kan gratis  worden geraadpleegd. Per geprint blad betaalt de gebruiker 0,10 euro. Dezelfde kost wordt aangerekend voor een kopie.

Art. 13: Uitsluitingen

Om ernstige redenen kan een lener uitgesloten worden door het beheersorgaan op voorstel van de bibliothecaris.

Art. 14:

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem/haar overhandigd wordt bij de inschrijving. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Art. 15:

Voor de uit de collectie afgevoerde materialen zoekt het beheersorgaan een geschikte bestemming, op voorstel van de bibliothecaris. Indien ze in de bibliotheek worden verkocht is de eenheidsprijs 0,50 euro voor boeken met een harde kaft en 0,20 euro voor boeken met een zachte kaft, ongeacht de staat waarin het materiaal zich bevindt. Vóór de start van een boekenverkoop krijgen het documentatiecentrum en alle scholen van Ranst de kans om gratis een keuze te maken uit de afgevoerde boeken.

Art. 16:

Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2016.

Art. 17:

Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.